BOZP

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsme připraveni pro Vás zajistit kompletní servis.

Legislativní požadavky kladené na všechny fyzické a právnické subjekty:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů.

Zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky, o dalších úkolech zadavatele stavby, jejího zhotovitele popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby a koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce, v platném znění.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění.

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění.

Vyhlášky 18 (tlaková VTZ), 19 (zdvihací VTZ), , 21 (plynová VTZ)/1979 Sb, 73/2010 Sb. (elektrická VTZ). obecně vysokotlaká zařízení VTZ.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Obsah a povinná dokumentace pro výkon podnikatelské činnosti:

Vyhodnocení rizik, analýza rizikových faktorů a opatření k jejich eliminaci nebo odstranění

Kategorizace prací

Směrnice pro řízení BOZP

Osnovy školení a lhůtník školení

Směrnice pro poskytování OOPP, MČDP a ON, karty pro přidělování OOPP

Kniha úrazů (vedení knihy úrazů a evidence úrazů)

Harmonogram lékařských prohlídek, žádost o posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance

Provozní řády strojů, zařízení, mechanizace apod.

Dopravní řády

Místní řád skladů

Školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a odbornosti

Provádění prověrek BOZP v podniku – §108 (5) dle Zákoníku práce -Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP na všech svých pracovištích a zařízeních po dohodě s odborovou organizací nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat

Traumatologický plán

Pravidelné kontroly na pracovišti dle požadavku klienta

Zúčastňování se jednání s orgány státního odborného dozoru:

OIP

Hygiena

Stavební úřady

 Školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Vstupní a periodická školení zaměstnanců v oblasti BOZP

Vstupní a periodická školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP

Zásady první pomoci