KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

 

Výkon odborně způsobilých koordinátorů BOZP, zejména jejich kvalita a odbornost v předrealizačních a realizačních fázích výstavby, se značně liší. Proto je důležité zdůraznit, že smyslem není jen naplnění zákonné povinnosti určit koordinátora BOZP, ale je dobré určit skutečně takového, který svými zkušenostmi a přístupem zajistí, aby Vaše stavební projekty byly bezpečné s ohledem na dodržování harmonogramu výstavby.

Samotný přínos je založen na důležitých vlastnostecha schopnostech, kterými jsou:

Znalosti v oboru

Profesionální přístup

Schopnost a ochota řešit problémy

Kreativita

Flexibilita,

Optimalizace nákladů aj.

Náplň koordinátora BOZP

Analýza projektu,

Vytvoření plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Plán BOZP),

Seznámení zúčastněných zhotovitelů s plánem BOZP,

Informování o bezpečnostních rizicích,

Navržení opatření,

Doporučení bezpečnostních opatření - následného užívání stavby,

Kontrolní činnost na stavbě dle požadavků zadavatele stavby,

Informování zúčastněných zhotovitelů o zjištěných nedostatcích na stavbách,

Účast na kontrolních dnech,

Flexibilní řešení mimořádných událostí,

Kontrola dodržování jednotlivých technologických postupů,

Účast při jednání s orgány státního odborného dozoru na stavbě. 

Povinnosti stavebníka vyplývající z platných právních předpisů jsou:

Vypracovat Plán BOZP,

Zaslat oznámení o zahájení stavebních prací na příslušný OIP,

Ustanovení koordinátora BOZP pro předrealizaci a realizaci stavebního projektu.