ŘÍZENÍ PROJEKTU

 

Podstata ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO PROJEKTU spočívá v zastupování klienta-investora v procesu přípravy a realizace výstavby nebo rekonstrukce pozemních staveb, s cílem minimalizovat jeho náklady při maximalizaci kvality díla a omezení všech rizik.

Řízení stavebního projektu zahrnuje především tyto činnosti prováděné naší firmou:

Příprava stavby:

spolupráce s investorem na optimálním definování požadavků na stavební dílo

hrubý odhad nákladů, orientační ověření ekonomické proveditelnosti investice

 předběžná jednání s orgány státní správy a možnými účastníky stavebního řízení

zajištění potřebných průzkumů a dalších úkonů, které je vhodné provést před zahájením projektových prací

zpracování předběžného harmonogramu výstavby

organizace výběrového řízení na projektanta a vyhodnocení tohoto řízení

vypracování návrhu smlouvy o dílo s projektantem

spolupráce s projektantem při zpracování projektové dokumentace stavby, při zajišťování souladu projektu s požadavky investora a při zpracování projektu do podrobností jednoznačně definujících vlastnosti stavby, použité prvky, technické řešení a kvalitu

organizace výběrového řízení na dodavatele stavby a vyhodnocení tohoto řízení

vypracování návrhu smlouvy o dílo s generálním dodavatelem nebo více dodavateli

Realizace stavby:

kontrola provádění prací a plnění časového harmonogramu

přebírání řádně dokončených stavebních etap

kontrola věcné správnosti splátkových a fakturačních podkladů dodavatelů a jejich vzájemný soulad se smlouvou a prováděním prací

účast na pravidelných kontrolních dnech

řešení případných víceprací: zajištění jejich technického řešení, dohodnutí ceny, posouzení vlivu na časový harmonogram

Dokončení stavby:

organizace převzetí stavby a kolaudačního řízení

závěrečné vyúčtování stavby

dohled nad odstraňováním záručních závad.

Výše uvedený přehled činností není definitivní a je ve smlouvě s každým zákazníkem individuálně upravován v závislosti na konkrétním projektu a potřebách daného klienta.

Chtěli bychom zdůraznit, že při naší činnosti zastupujeme vždy výhradně klienta – investora a našim cílem je hájit jeho zájmy. Naše firma nepracuje pro dodavatele stavebních prací, projektanty ani výrobce stavebních materiálů a ani jimi není přímo či nepřímo motivována.

Naši klienti se vždy přesvědčili, že výběrová řízení se dají zajišťovat poctivě a transparentně (ačkoliv jinak tomu v tomto státě snad už nikdo nevěří) a smlouvy se stavebními dodavateli mohou být pro investory výhodné a bezpečné!