POŽÁRNÍ OCHRANA

Pro zabezpečení požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob je důležité začlenění provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí podle novelizace zákona 133/1985Sb. ČNR o požární ochraně a prováděcí Vyhlášce 246/2001 Sb.:
a)bez zvýšeného požárního nebezpečí,(§ 4,odst.1 )
b)se zvýšeným požárním nebezpečím,(§ 4 odst.2)
c) s vysokým požárním nebezpečím.(§ 4 odst.3)

Povinnosti se pro jednotlivé podnikatelské subjekty liší dle výše uvedeného rozdělení, některé jsou ale pro všechny společné. Jedná se o následující povinnosti:

Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství požární techniku, věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu.

Vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce - zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům.

Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.

Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytnout mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem o PO.

Bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku HZS kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní či užívají.

Pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.

V oblasti požární ochrany dále nabízíme vypracování následující dokumentace:

dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím včetně míst, kde se tyto činnosti vykonávají

posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

požární kniha

požárně poplachové směrnice

požární evakuační plán

požární řád pracoviště

dokumentace zdolávání požáru

tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

řád ohlašovny požáru

dokumentace o připravenosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, případně požární hlídky

součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující například návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků apod.